لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
31با غم تو بوده که سرشتنطاهري حنيفdownloadicon-3
32بالله قومي نائحهطاهري حنيفdownloadicon-3
33بچه شير لشکرمطاهري حنيفdownloadicon-3
34بخواب آروم روي دستامطاهري حنيفdownloadicon-3
35بر تربت ما..طاهري حنيفdownloadicon-3
36برخيز اي علمدارطاهري حنيفdownloadicon-3
37بگذار تا ببينمش اکنون که مي‌رود.طاهري حنيفdownloadicon-3
38بنده ي آن در شدنم آرزوستطاهري حنيفdownloadicon-3
39به زينب هر زمان اين چرخ...طاهري حنيفdownloadicon-3
40به عشق تو مينازم.طاهري حنيفdownloadicon-3
41بي قرارم بي قرارمطاهري حنيفdownloadicon-3
42بي همگان به سر شودطاهري حنيفdownloadicon-3
43بيا يک دم به بالينم يابن عم...طاهري حنيفdownloadicon-3
44پشت در انبار هيزم گشته بودطاهري حنيفdownloadicon-3
45پيش زمينه : (عالم همه به...)طاهري حنيفdownloadicon-3